Regulamin zakupów

 

                                                                  1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklejka-krakow.pl i www.betulla.com.pl prowadzony jest przez:  firmę Betulla Tomasz Petrusiewicz ul. Dubois 4a, 30-829 Kraków (z takim samym adresem korespondencji), posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 679-28-24-196, zwaną dalej „Sprzedającym” albo „Sklepem”
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących, oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie "Betulla.com.pl , sklejka-krakow.pl", w sieci internet pod adresem www.sklejka-krakow.pl .
 3. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w pkt 1 powyżej.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

4.1. Sprzedający lub Administrator danych osobowych - właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.sklejka-krakow.pl i Betulla.com.pl  z siedzibą przy ul. Dubois 4a, 30-829 Kraków

 4.2. Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sklejka-krakow.pl i www.betulla.com.pl .

 4.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w Sklepie.

4.4.  Konsument - osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.5.  Produkt/-y – Sklejka , akcesoria z sklejki, etui antykradzieżowe, bazy do breloków – tekstylia.

4.6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Sklepie.

4.7. Konto - udostępnione Użytkownikowi Sklepu po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach Sklepu internetowego.

4.8. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.

4.9. Panel Klienta - funkcjonalność, w ramach  której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.

4.10. Adres/-y e-mail - odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:

 • dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu;
 • dla Sprzedającego – sklep@sklejka-krakow.pl .

4.11.  Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie Sklepu internetowego przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób.

4.12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod linkiem http://www.sklejka-krakow.pl/pl/reg informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.

 1. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: ul. Dubois 4a, 30-829 Kraków. Adres ten 

właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu internetowego, a przede

wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do

zwrotów towarów.

                                                           2 Rejestracja Klientów w Sklepie

 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dokonania rejestracji przez Klienta, co równoznaczne jest z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta). Rejestracja w sklepie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 2. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu rejestracji w Sklepie sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl czyli założeniu konta nowego Klienta, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.sklejka-krakow.pl/pl/reg, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Następnie zaakceptować regulamin Sklepu Betulla.com.pl  oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „MOJE KONTO”).
 4. Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji nowego Klienta w Sklepie sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu.
 5. W trakcie procesu rejestracji w Sklepie sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl tworzony jest profil Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień i innych procesów wynikających ze specyfikacji Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl
 6. Klient, który poprawnie założył konto w sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl uprawniony jest do pełnego korzystania z funkcji Sklepu w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl
 7. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu (wraz z załącznikami) i dodatkowych dokumentów takich jak Polityka Prywatności.
 8. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 10. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym ze Sklepu sklejka-krakow.pl, Betulla.com.pl.

                                                     3 Zasady składania i realizacji zamówień

 

 1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "Koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w Koszyku).
 3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklejka-krakow.pl, www.Betulla.com.pl . Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybrany przez siebie Produktów w Koszyku.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. W celu złożenia zamówienia należy:

1) zalogować się do Sklepu www.sklejka-krakow.pl, www.Betulla.com.pl  klikając link „ZALOGUJ SIĘ”; 2) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając „Kup teraz” dodać produkt do Koszyka;

2) kliknąć na przycisk „Przejdź do koszyka” gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cena brutto;

3) następnie w kategorii „Wybierz metodę płatności” wybrać dogodny dla siebie sposób zapłaty;

4) w kategorii „Metody dostawy” wybrać odpowiedni dla siebie sposób dostawy towaru;

5) wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka

6) klikając przycisk „Zamawiam i płacę” klient potwierdza złożenie zamówienia do Sklepu;

7) po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” wyświetla się całkowity koszt zamówionych produktów, łącznie z kwotą dostawy, wcześniej wybraną przez Klienta.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:

1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.

 1. W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania (tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość (np. brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia). W takim przypadku Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie Klientowi na jego adres e-mail.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez Użytkownika widoczna będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

1) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego,

2) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia, 13.  Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Tomasz Petrusiewicz pod numerem kontaktowym podanym na stronie

 1. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

                                                               4 Ceny Produktów

 

 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru, wraz z usługą cięcia koszty przesyłki.
 2. Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Koszty przesyłki wynoszą:

 

Waga przesyłki

Dostawa firmą kurierską

Kurier InPost

Kurier DPD

Przelew

Pobranie

Przelew

Pobranie

Do 30kg

14,99zł

18,99zł

14,99zł

18,99zł

31kg-60kg

29,98zł

37,98zł

29,98zł

37,98zł

61kg-90kg

44,97zł

56,97zł

44,97zł

56,97zł

91kg-120kg

59,96zł

75,96zł

59,96zł

75,96zł

 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane łącznie.
 3. Informacja o formach płatności zawarta jest w § 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

                                                                          5 Dostawa

 1. Sprzedający dostarcza Produkty jedynie na terenie Polski.
 2. Sprzedający realizuje zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych począwszy od następnego dnia roboczego i prowadzi następujące formy dostawy:

1.1. Wysyłkowa:

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. Zamówienie złożone w dniach roboczych od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 dostarczane jest w terminie dwóch dni roboczych.
 4. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 12:00 oraz zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest także w ciągu dwóch dni roboczych;
 5. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
 6. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z firmą Betulla Tomasz Petrusiewicz w celu wyjaśnienia sprawy.

                                                               6 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 66 1090 1665 0000 0001 3398 1246,
 3. płatnością internetową (e-przelewem)
 4. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu: Bank: BZWBK Nr konta: 66 1090 1665 0000 0001 3398 1246 Odbiorca: Betulla Tomasz Petrusiewicz  Adres odbiorcy: ul. Dubois 4a, 30-829 Kraków

Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail).

                                             7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 12 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
 2. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 3. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej na adres Sprzedającego podany w § 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Klienta.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. 4.   Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. • Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: ul. Dubois 4a, 30-829 Kraków , z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
 10. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 12. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi, który zamówił sklejkę na wybrany prze siebie rozmiar.

                                                 8 Rękojmia; Gwarancja; Reklamacje

 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 4. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 21- tj.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 5.  Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, na adres: Betulla Tomasz Petrusiewicz ul. Dubois 4a , 30-829 Kraków.
 6. Formularz reklamacji - kliknij tutaj aby pobrać.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w pkt 5 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.
 9. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
 10. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 11. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

                                                                    9 Dane osobowe

 1. Klient na etapie zakładania konta Użytkownika lub na etapie składania zamówienia bez rejestracji obowiązany jest do przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
 3. Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym w celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), zawierania i wykonywania z Klientem umowy sprzedaży na produkty z oferty sklepu internetowego www.sklejka-krakow.pl, jej zmiany oraz rozwiązania, jak również reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, a po wyrażeniu odrębnej zgody również w celach marketingowych, a w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi dedykowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest obsługa zarejestrowanych Kont użytkowników oraz realizacja procesu reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wiadomości o nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych Użytkownika, może on zwrócić się do niego z prośbą o ich uzupełnienie lub uaktualnienie. Brak uzupełnienia lub uaktualnienia danych może wiązać się ze skierowaniem do Użytkownika odpowiedniego ostrzeżenia, zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych funkcjonalności w ramach sklepu internetowego, zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a nawet bezpowrotnego usunięcia Konta. Z chwilą bezpowrotnego usunięcia Konta administrator usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika. Usunięcie danych może zostać wstrzymane do chwili zaspokojenia możliwych roszczeń wynikających z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Administrator może udostępnić dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń z uwzględnieniem ustępu 6, a w przypadku Newslettera do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 8. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w § 9 ustęp 3 niniejszego Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celów określonych w § 9 ustęp 3 niniejszego Regulaminu.

                                                     10 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
 2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Bazy Kont przez Administratora.
 3. Do usunięcia Konta po rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 ust. 12.

                                                           11 Postanowienia końcowe

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
 2. pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedającego: Betulla Tomasz Petrusiewicz ul. Dubois 4a , 30-829 Kraków
 3. za pośrednictwem strony internetowej: www.sklejka-krakow.pl , www.betulla.com.pl
 4. pod adresem poczty elektronicznej: sklep@sklejka-krakow.pl
 5. na numer telefonu +48 722 217 527 w dniach pon. – pt. w godzinach 9:00 – 17:00.
 6. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
 7. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie Sprzedającego pod adresem http://www.sklejka-krakow.pl/regulamin-zakupow Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez bezpłatne pobranie pliku ze strony Sprzedającego.
 8. Sprzedający uprawniony jest do zmiany regulaminu.
 9. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 10. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej jego treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.
 11. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 7, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy

 

Każdy klient Sklepu sklejka-krakow.pl będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w tym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

 1. a) w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,
 2. b) w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
 3. c) w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep Sklejka-krakow.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Betulla Tomasz Petrusiewicz ul. Dubois 4a , 30-829 Kraków). Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) lub stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklejka-krakow.pl, dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.dolina-noteci.pl/content/3-regulamin §7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do dostąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep sklejka-krakow.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, przy składaniu zamówienia na towar. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać towar na adres Betulla Tomasz Petrusiewicz ul. Dubois 4a 30-829 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Pobierz 

 Regulamin - Pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl