Regulamin zakupów

                                                

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEJKA-KRAKOW.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.sklejka-krakow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklejka-krakow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.sklejka-krakow.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklejka-krakow.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklejka-krakow.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 7. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklejka-krakow.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – BETULLA TOMASZ PETRUSIEWICZ wpisana do CEiDG pod numerem NIP: 679-282-41-96 oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Dubois 4A, Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@sklejka-krakow.pl, numer telefonu: +48 722-217-527.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. CENA - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sprzedawca poprzez Sklep www.sklejka-krakow.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej www.sklejka-krakow.pl podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień na stronie www.sklejka-krakow.pl - 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia na stronie www.sklejka-krakow.pl, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 6:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Grubości oferowanego materiału posiadają tolerancję producenta +/- 0.3mm. Zamawiając daną grubość można w uwagach do zamówienia wpisać, iż potrzebują Państwo dokładnie grubości na przykład 3.0mm lub innej, jednak w takich przypadkach realizacja zamówienia może trwać kilka dni roboczych.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (AutoPay, BLIK),
  3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 66 1090 1665 0000 0001 3398 1246
  (Bank Santander) BETULLA TOMASZ PETRUSIEWICZ, NIP: 679-282-41-96 adres: ul. Stanisława Dubois 4A, Kraków
 3. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub strony ustaliły inaczej.
 7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi 1-5 dni roboczych od momentu:
   • zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
   • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo
   • przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem albo
   • przekazaniem przez klienta wszelkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia (rozkrój arkuszy, rok wyprodukowania pojazdu ect.),
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firm kurierskich InPost, DPD lub GEODIS (zamówienia paletowe oraz podłogi do samochodów dostawczych).
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do innych krajów Unii Europejskiej na pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 5. Klient zobowiązany jest do weryfikacji zamówienia i zgłoszenia ewentualnych braków lub pomyłek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od odebrania paczki. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane ze względu na brak możliwości weryfikacji zamówienia.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja.
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  2. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową lub wadzie oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklejka-krakow.pl lub pisemnie na adres: ul. Stanisława Dubois 4A, Kraków 30-829. 
  3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Prosimy również o przesłanie zdjęć przedstawiających stan faktyczny reklamowanego towaru.
  4. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Klient ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  6. W przypadku reklamacji Klienta - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  7. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę.
  8. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Sprzedawca odpowiednio:
   • pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu, koszt wymiany jest niższy bądź równy opłacie za pierwotną dostawę towaru. Jeśli dostawa była darmowa, opłata za wysyłkę reklamowanego towaru wynosi 15,99 zł do paczkomatu i 17,99 za wysyłkę kurierem paczki do 30 kg.
   • pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu,
   • zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.
   • W razie odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy.
  9. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS. Dozwolony kontakt telefoniczny celem omówienia szczegółów.
  10. Reklamacji nie podlega grubość sklejki, jeśli mieści się w tolerancji producenta.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Stanisława Dubois 4A, Kraków 30-829
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 3. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl